کمل بک

این نوع مبل در قسمت پشتی از هر دو طرف انحنایی دارد که در وسط به بالاترین ارتفاع میرسند(به شکل کوهان شتر)، دسته هایشان هم بلند است و معمولا یا بدون شیب هستند و یا شیب کمی دارند.