ممرز

  • سخت
  • سنگین
  • موارد استفاده: تراورس، تیرک های معادن زغال سنگ، ساخت واگن، ساخت کاغذ