لامپ التهابی(رشته ای)

  • قیمت پایین
  • تولید حرارت زیاد
  • عمر پایین
  • ضریب وضوح رنگ تقریبا کامل
  • شامل انواع متنوع از نظر توان و ولتاژ
  • راندمان خیلی زیاد (تقریبا تمام انرژی دریافتی را را به گرما تبدیل می کنند.)