لاسان

این مدل تقریبا شبیه مدل انگلیسی است ولی پشتی آن برعکس مدل انگلیسی قابلیت جابجایی دارد. این مدل به شدت راحت و نرم است و دسته های آن کوتاه است و شکل مکعب مستطیلی دارد.