روغنی

  • حلال تینر
  • مقاومت بالا
  • ماندگاری بالا
  • پوشش مناسب
  • عایق و ضد زنگ
  • تا حدودی غیر قتبل شست وشو
  • بوی زیاد