راش

  • بافتبافت همگن
  • رنگبه رنگ کرم مایل به قرمز
  • وزندر مقاطع طولی دارای کم و بیش مشخص
  • بافتدارای پره های چوبی در مقطع مماسی و شعاعی (به رنگ قرمز)
  • رنگنیمه سنگین
  • سنگینینیمه سخت
  • مقاومتمقاوم در برابر حشرات و قارچ ها
  • زنگموارد استفاده: روکش و تخته لایه، در و پنجره، تراورس، میز و صندلی، مبل، صندوق