بلوط

  • بافتدرشت بافت
  • بافتبه رنگ قهوه ای روشن تا تیره
  • بافتنیمه سخت تا سخت
  • بافتنیمه سنگین تا سنگین
  • بافتمقاوم در برابر سایش
  • بافتمقاوم در برابر رطوبت
  • بافتبسیار مقاوم در برابر حشرات و حملات قارچ ها
  • موارد استفاده: پارکت، ساخت مبلمان، کتابخانه، میز و صندلی، تهیه روکش، اسکله سازی، تراورس، ساخت واگن، کشتی سازی، تیرهای شبکه مخابراتی و مدل سازی