صندلی ایکس (X)

این صندلی به خاطر فرم اتصال پایه ها از زاویه جانبی که حالت ضربدری ایجاد می کند به این نام خوانده میشود. صندلی بارسلونا هم در نحوه اتصال پایه ها از این فرم تبعیت میکند.