میدسنتری

این مبل شکل ساده و هندسی دارد و دسته های آن کوتاه است و به خاطر سادگی آن مناسب انواع ترکیب بندی ها است.