چسترفیلد

راحت ترین راه شناسایی این مبل ها دکمه های فرورفته آنهاست.این مبل ها جلوه نسبتا رسمی دارند که معمولا جنس روکش آنها از چرم است. دسته ها یکدست با پشتی و هم ارتفاع آن هستند.