گابریل

 

مشخصه اصلی این مبل ها پایه های انحنادار آنهاست که به سمت بیرون هدایت میشود و اسم این مبل هم از همین پایه که مشخصا به این نام خوانده میشود گرفته شده است.معمولا دسته آنها با پشتی یکدست است که با شیب ملایمی به سمت پایین می آید.این مبل ها در اوایل قرن هجدهم مد بودند.