لامپ ال ای دی

  • طول عمر زیاد
  • بازده نوری زیاد
  • آسان بودن امکان تنطیم شدت نور
  • طول عمر وابسته به میزان روشن بودن
  • قابلیت تغذیه هم با جریان و هم جریان با مصرف کم