پلاستیک

  • حلالشان آب است
  • سرعت در رنگ آمیزی و اتمام کار زیاد
  • نسبت به رنگ های روغنی بوی کمتری دارند
  • زود خشک می شوند
  • مات بوده و ایراد های دیوار ها و سقف ها را تا حد زیادی از بین می برند. 
  • آب را به خود جذب می کند.
  • زود چرک می شود
  • غیر قابل شست شو (نوع درجه یکشان قابل شست و شو است)
  • غیر قابل استفاده بر روی آهن آلات مثل در و پنجره و نرده