کاج

  •  نرم
  • راست تار
  • سبک
  • کم دوام
  • موارد استفاده: ساخت جعبه، مبلمان و همچنین در کاغذ سازی